Spółka Pętla Żuławska

Spółka Pętla Żuławska
Pętla Żuławska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
, powołana Aktem Założycielskim z dnia 28.05.2013 r. 82-300 Elbląg, ul. Czerwonego Krzyża 2.
NIP: 5783113012, REGON:281535246, K
RS:0000482001
telefon: +4855 239 67 71
adres e
mail: petla.zulawska@gmail.com
Uwaga - spółka w czerwcu 2020 zakończyła proces likwidacji.

Organami Spółki są:
Zarząd,
w którego skład wchodzą:
Michał Górski – Prezes Zarządu,
Stanisław Bogdan Justyński – Prokurent.
Zarząd powoływany jest zgodnie z § 13 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 28.05.1013 r.

Rada Nadzorcza,
w której skład wchodzą:

Rozalia Grynis – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Stanisław Ziętek - Sekretarz

Katarzyna Swajda–Witaszek – członek
Rada powoływana jest zgodnie z §18 Aktu Założycielskiego Spółki z dnia 28.05.2013 r.


Kapitał zakładowy
Spółki wynosi 436.000,00 zł (słownie złotych: czterysta trzydzieści sześć tysięcy)  i dzieli się na 436 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych), wniesionych przez jedenastu Wspólników:

 • Gmina Braniewo
 • Gmina Miejska Braniewo
 • Gmina Tolkmicko
 • Gmina Miejska Elbląg
 • Gmina Miejska Malbork
 • Powiat Sztumski
 • Gmina Nowy Dwór Gdański
 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Stegna
 • Gmina Sztutowo
 • Gmina Miejska Krynica Morska


Misja spółki

Misją Spółki jest rozwój turystyczny, gospodarczy i społeczny obszaru Żuław i Zalewu Wiślanego, wypełnienie oczekiwań samorządów terytorialnych w zakresie jednolitego systemu obsługi ruchu turystycznego, rozwoju infrastruktury wodniackiej i wypełnienie wskaźników projektu „Pętla Żuławska rozwój turystyki wodnej. Etap I”. Spółka będzie strażnikiem kodeksu etycznego w turystyce i będzie wdrażać zasady zrównoważonej, społecznie odpowiedzialnej turystyki.

Historia Pętli Żuławskiej
Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem - więcej tutaj

Pro
jekt Pętla Żuławska
Pętla Żuławska
Pętla Żuławska to atrakcyjna turystycznie i przyrodniczo droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Wielkiej Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. To 303 km niezapomnianej przygody, którą można przeżyć płynąc kajakiem, jachtem, łodzią motorową lub hausbotem.

Warto zaznaczyć, że Pętla Żuławska to także element Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, północną Polskę, do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy).

Pętla Żuławska to w końcu sieć portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych o najwyższej jakości, które powstały w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”, który został uznany za jedno z kluczowych przedsięwzięć turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013 Działanie 6.4 „Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”. Projekt realizowany jest przez partnerów samorządowych z województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz Regionalny Zarząd Gospodarki wodnej w Gdańsku.

Oprócz szlaków wodnych zgromadzonych wokół Delty Wisły i infrastruktury dla turysty wodnego, Pętla Żuławska łączy ze sobą liczne atrakcje związane z dziedzictwem kulturowym Żuław Wiślanych. To obszar niezwykle bogaty w unikatowe w skali kraju obiekty historyczne: zamki gotyckie czy domy podcieniowe, a także zabytki hydrotechniczne: mosty zwodzone czy śluzy. Obszar Pętli Żuławskiej to bez wątpienia miejsce wypoczynku, aktywnej rekreacji, niezwykłych krajobrazów i fascynującej przyrody.

Cele projektu
Realizacja projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej” przyczyni się do realizacji następujących celów:

 • Wzmocnienie rozwoju gospodarczego regionów pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poprzez turystyczny rozwój dróg wodnych
 • Budowa i rozwój zintegrowanego produktu turystycznego charakteryzującego się wysoką konkurencyjności ą w skali kraju, będącego atrakcją turystyczną województw
 • Rozwój dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego poprzez budowę wysokiej jakości infrastruktury żeglarskiej
 • Poprawa żeglowności i bezpieczeństwa na szlakach wodnych Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego
 • Wydłużenie sezonu turystycznego poprzez zwiększenie ruchu turystycznego, w tym międzynarodowego na obszarze delty Wisły oraz Zalewu Wiślanego
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego na szlakach wodnych Żuław Wiślanych i Zalewu Wiślanego, w tym zrównoważone wykorzystanie obszarów objętych systemem NATURA 2000
 • Zmiany sposobu myślenia o Żuław Wiślanych jako regionie rolniczym i peryferyjnym
Rzeczowa realizacja Projektu rozpoczęła się w 2010 roku i prowadzona była do końca półrocza 2014 roku, przy czym zdecydowana większość zadań inwestycyjnych (14 z 19) zakończona została do maja 2012 roku. Jednocześnie prowadzono działania związane z monitoringiem i sprawozdawczością, kierowanie projektem, audyt zewnętrzny oraz działania promocyjne.

Zadania projektu

    Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej w Błotniku


Partner: Gmina Cedry Wielkie
Okres realizacji: 2011 - 2012


Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej posadowiono pływające pomosty cumownicze dla jachtów mocowane do dalb. Pomosty wyposażone zostały w odnogi cumownicze oraz punkty poboru energii elektrycznej i wody pitnej. W części lądowej zaprojektowano urządzenia związane z obsługą przystani, tj.: trzy pomosty do cumowania, parking dla  pojazdów oraz budynek sanitarno-techniczny. Na potrzeby odbioru ścieków z jednostek cumujących przy pomostach zainstalowano instalację kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej na wejściu do każdego pomostu. Dodatkowo w zachodniej części przystani znajduje się slip wraz z wyciągarką elektryczną. Nośność i wymiary slipu umożliwiają podnoszenie z wody jachtów balastowych o długości do 12m. Ponadto przystań posiada dwukondygnacyjny budynek, który na pierwszym piętrze posiada taras widokowy na parterze mieszczą się pomieszczenia administracyjno – szkoleniowe, bosmanat, dyżurka ochrony, toalety, prysznice oraz pralnia. Ponadto zrealizowano linię elektroenergetyczną niskiego napięcia. W 2014r. rozbudowano istniejącą przystań o dwa pomosty pływające dla jachtów do 12 m oraz pomost dziecięcy wraz z dojściem i slipem. Dodatkowo powstał plac utwardzony do zimowania jachtów.


Nazwa zadania: Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie

 Partner: Gmina Miasta Gdańska
 Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt pomocniczy – most zwodzony. Inwestycja zlokalizowana jest w Przegalinie w bezpośrednim sąsiedztwie śluzy. W ramach zadania zbudowano most zwodzony w technologii mostu klapowego o rozpiętości przęsła 18,30 m i długości całkowitej 22,5 m. Dodatkowo zmodernizowano budynek sterowni obsługi mostu zwodzonego. Zaprojektowany most zwodzony umożliwia żeglugę jachtów bez składania masztów na drodze wodnej z Gdańska na Zalew Wiślany.


Nazwa zadania: Elektryfikacja śluzy Gdańska Głowa

Partner: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Okres
realizacji: 2012

Obiekt pomocniczy – śluza. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano: instalację elektryczną zasilania i sterowania urządzeniami napędowymi śluzy, modernizację układu napędowego wrót komory śluzy, system monitoringu wizyjnego, który pozwala na obserwację awanportu górnego, awanportu dolnego, komory śluzy za pomocą 3 kamer (w tym celu monitor i rejestrator obrazu zostały zamontowane w biurze obsługi śluzy) oraz układ sterowania automatycznego.Nazwa zadania: Budowa pomostów cumowniczych w Drewnicy

Partner: Gmina Stegna
 Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt – pomost cumowniczy. W ramach zadania przebudowano nabrzeża oraz posadowiono 2 pomosty cumownicze. Pomosty wraz z trapami zejściowymi umożliwiają cumowania małych jednostek pływających, oczekujących na przeprawę pod mostem. Wyposażone są w barierki ochronne i sprzęt ratunkowy. W pobliżu stoją kosze na odpadki stałe.


Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej w Rybinie

 Partner: Gmina Stegna
Okres realizacji: 2013 - 20
14

Obiekt – przystań żeglarska. W ramach zadania posadowiono 3 pomosty cumownicze, służące żeglarzom  oczekującym na otwarcie mostów zwodzonych na Wiśle Królewieckiej i Szkarpawie. Każdy pomost na całej swej powierzchni posiada drewniany pokład, wyposażony w stalowe pachoły cumownicze, drewnianą belkę odbojową, stalowe drabinki wyłazowe i trap wyjśścia na ląd oraz stojak ze sprzętem ratunkowym. Zabudowano również nabrzeże  dla statków pasażerskich o dł. do 100 m wraz budynkiem obsługi przystani, drogą dojazdową z placem manewrowym i parkingiem dla pojazdów. Zagospodarowanie terenu przystani obejmowało oświetlenie, małą architekturą (kosze na śmieci, ławeczki), podłączenia budynku przystani do instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej. Z kolei wyposażenie nabrzeża obejmowało żeliwne pachoły cumownicze, stalowe drabinki wyłazowe, kolumienki zasilania w wodę pitną i energię elektryczną, postument do odbioru zanieczyszczeń ze statków, sprzęt ratowniczy.


Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej w Osłonce

 Partner: Gmina Nowy Dwór Gdański
 Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt – przystań żeglarska. W ramach zadania powstał pomost cumowniczy o konstrukcji drewnianej. Sam pomost wyposażony jest w pachoły cumownicze, ścianę odbojową, oświetlenie pomostu, punkt poboru wody i energii oraz w koło ratunkowe. Zagospodarowanie terenu obejmuje również budynek obsługi przystani, w którym zlokalizowane są toalety wraz z natryskiem przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto na terenie obiektu znajduje się wiata biesiadna, stanowiska do przygotowywania posiłków i zmywania naczyń, boisko do siatkówki, stanowiska parkingowe, pole namiotowe, punkt poboru wody. Teren przystani jest oświetlony i ogrodzony.


Nazwa zadania: Budowa pomostów cumowniczych w Tczewie

Partner: Gmina Miejska Tczew
Okres realizacji: 2011 - 2012


Obiekt – pomost cumowniczy. Zadanie obejmowało budowę pomostów cumowniczych wraz z zejściem do pomostów, zlokalizowanych na skarpie lewego brzegu Wisły ok. 1 km w górę rzeki od przystani pasażersko – żeglarskiej, naprzeciwko klubu wioślarskiego i żeglarskiego ZHP. Obiekt posiada 2 pomosty cumownicze, które są nietypowe z uwagi na to, że są prowadzone przez wózek poruszający się po specjalnym torowisku, schodzącym od korony skarpy wiślanej - aż do koryta rzeki. Takie rozwiązanie gwarantuje ciągłą pracę przystani pływającej w pełnym zakresie stanów wody na rzece. Umożliwia to również bezpieczne zejście do rzeki, wodowanie łodzi wioślarskich oraz cumowanie małych jednostek pływających bez względu na stan wody w rzece.


Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej w Białej Górze

 Partner: Powiat Sztumski
Okres realizacji: 2011 - 2012


  
Obiekt – przystań żeglarska. Inwestycja polegała na budowie przystani wodnej na rzece Nogat naprzeciwko istniejącej śluzy. Obiekt posiada przystań dla statku pasażerskiego i  miejsca postojowe dla jednostek turystycznych (jachtów żaglowych i motorowych), które zostały wyposażone w urządzenia cumownicze (pachoły z przetyczką) i odbojowe (listwy z PVC), drewniany pokład, punkty poboru wody i energii elektrycznej oraz urządzenia bezpieczeństwa – drabinki wyłazowe i zestawy ratownicze. Przystań wyposażona jest również w slip dla łodzi oraz hangar zimowy i sprzęt wodny. Z kolei zaplecze socjalne zawiera toalety z natryskami w tym osobną toaletę dla osób niepełnoprawnych, aneks kuchenny oraz tarasy widokowe w formie drewnianych trejaży ukierunkowane w stronę obiektu. Dodatkowo znajduje się pomieszczenie dla bosmana przystani. W ramach zagospodarowania terenu wykonano ścieżki piesze w kierunku nabrzeża wycieczkowego, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu oraz przyłącza sieci instalacyjnych wod-kan i elektrycznych.

Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej „Park Północny" w Malborku

Partner: Gmina Miejska Malbork
Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt - przystań żeglarska. W ramach przedsięwzięcia posadowiono pomosty pływające wraz z trapami dojściowymi i odnogami cumowniczymi oraz umocniono brzeg wraz z pochylnią. Obiekt dysponuje miejscami do cumowania jachtów i jednostek pływających. Istnieje również możliwość cumowania i wodowania kajaków. W obrębie przystani żeglarskiej znajdują się dwa niewielkie budynki. W budynku usytuowanym prostopadle do rzeki, z pełną widocznością rzeki i całej przystani to pomieszczenie bosmana wraz z magazynem podręcznym. Natomiast drugi budynek usytuowany równolegle do rzeki mieści sanitariaty, również przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, natryski oraz niewielką kuchnię dla żeglarzy. Przed budynkami znajdują się typowe stanowiska do grillowania z miejscami do spożywania samodzielnie przygotowanych posiłków. Teren przystani jest ogrodzony i oświetlony. Posiada przyłącza instalacyjne do wody, ścieków i energii elektrycznej.

 

Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej przy zamku w Malborku

Partner: Gmina Miejska Malbork
Okres realizacji: 2013 - 2014

 

Obiekt - przystań żeglarska. Przebudowano istniejące nabrzeże przystani po wschodniej stronie Nogatu przy kładce pieszej. Nowe nabrzeże umożliwia cumowanie jednostek pływających dla obsługi turystycznej. Dostosowano również istniejący układ drogowy i sieć oświetlenia dla potrzeb obsługi przystani.

 

Nazwa zadania: Rozbudowa portu żeglarskiego w Elblągu

Partner: Gmina Miejska Elbląg
 Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt – port żeglarski. W części hydrotechnicznej dostosowano istniejący basen jachtowy do obsługi jednostek pływających. Jachty cumujące w basenie mają zapewniony, oprócz bezpiecznych warunków cumowania, dostęp do energii elektrycznej i wody pitnej. W porcie jest mobilny punkt odbioru ścieków z jednostek pływających. Bezpieczny ruch pieszych po zmroku, w rejonie nabrzeża i na pomoście cumowniczym pływającym, zapewnia zainstalowane na pomostach oświetlenie. Port posiada 40 miejsc do cumowania jednostek, a także dźwig o udźwigu 10 ton (moc zainstalowana 13kW).


Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenu nabrzeża zachodniego portu w Tolkmicku

P
artner: Gmina Tolkmicko
 Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt – port. W części hydrotechnicznej przebudowano nabrzeże zachodnie i posadowiono pomost dla 12 jachtów, który został wyposażony w drabinki ratownicze, stojaki z kołami ratunkowymi, kładki cumownicze zamontowane bezpośrednio do pomostów oraz Y-bomy. Obok przystani pomostowej znajduje się budynek socjalno-sanitarny dla obsługi załóg jachtowych, w którym mieszczą się dwa zespoły sanitariatów z oddzielnymi umywalniami oraz pralko-suszarkami, kabiny ustępowe oraz kabiny z natryskami dla kobiet i mężczyzn oraz podręczna kuchnia z aneksem jadalnym. Obiekt jest również dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Z kolei zagospodarowanie terenu obejmowało posadowienie małej architektury, przebudowę i rozbudowę drogi dojazdowej do portu, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych i miejsc postojowych oraz doprowadzenie mediów.


Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej w Braniewie

 Partner: Gmina Miasto Braniewo
Okres realizacji: 2010 – 2011


Obiekt – przystań żeglarska. W części hydrotechnicznej zadanie obejmowało budowę  pomostu cumowniczego dla jachtów i małych jednostek żeglugi śródlądowej. W części lądowej powstał budynek bosmanatu oraz budynek sanitariatów oraz zagospodarowano teren w postaci ciągów pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz elementów małej architektury. Teren przystani został uzbrojony, oświetlony i ogrodzony. Wszystkie obiekty na przystani są dostępne dla osób niepełnosprawnych.


Nazwa zadania: Budowa przystani żeglarskiej w Nowej Pasłęce

Partner: Gmina Braniewo
 Okres realizacji: 2011 – 2012

Obiekt – przystań żeglarska. Umocniono brzeg na długości 172 m, zaprojektowano 21 Y-bomów, w tym 11 Y-bomów z pomostem. Ponadto wybudowano drogę dojazdową do przystani w postaci pieszojezdni, parking oraz linię elektroenergetyczną niskiego napięcia, wodociąg i kanalizację sanitarną. Żeglarze mają do dyspozycji również kontener sanitarny, pełniący funkcję węzła sanitarnego dla przystani, z toaletami: damską, męską, oraz toaletą dla osób niepełnosprawnych, kontener na odpady, pięć punktów poboru wody do napełniania zbiorników na wodę przez załogi jachtów wraz punktami poboru energii (słupki przyłączeniowe). Obiekt pomocniczy - most zwodzony. Zbudowano most zwodzony przez kanał portowy przy ujściu do Pasłęki.


Nazwa zadania: Rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej

Partner: Gmina Miasto Krynica Morska
 Okres realizacji: 2011 - 2012

Obiekt – port jachtowy. W części hydrotechnicznej rozbudowano falochrony i zmodernizowano keje: nabrzeża północno-zachodniego, bosmańskiego wraz ze slipem i północno-wschodniego. Powstały pomosty stałe nr 1, nr 2 oraz pływające pomosty cumownicze przy pomostach nr 1, nr 2. Nabrzeża, pomosty i pirs zostały wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną. W 2014r. przebudowano pomost nr 3 wraz z wykonaniem na przedpolu ochronnego narzutu z kamienia łamanego. Pomost wyposażono w sieć wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną i nawigacyjną. Dla poprawy bezpieczeństwa portu wykonano ostrogę boczną i wejściową. Na pomoście i ostrodze wejściowej wykonano instalację elektryczną i oświetlenie.


Rozbudowa portu w Kątach Rybackich

Partner: Gmina Sztutowo
Okres realizacji: 2013 - 2014


Obiekt – port jachtowy. Zadanie obejmowało budowę pomostu stałego, łączącego istniejące nabrzeże z pomostem postojowo – cumowniczym z 3 pomostami pływającymi betonowymi, odnogami cumowniczymi i trapem dojściowym oraz pochylnią do wodowania jachtów. Pomosty zostały wyposażone w knagi, drabinki kolumienki zasilania w wodę pitną i energię elektryczną, postument do odbioru zanieczyszczeń ze statków, sprzęt ratowniczy. W części lądowej powstał budynek obsługi sanitarnej przystani jachtowej, wykonano nawierzchnię jezdni i miejsca postojowe, ciągi piesze, oświetlanie przystani oraz przyłącza: wodociągowe, elektryczne, kanalizacji deszczowej, i kanalizacji sanitarnej.
aa

Odpowiedzi

Dodaj nową odpowiedź